• Tarieven

 • Kennismakingsgesprek: vrijblijvend en kosteloos (15 minuten).
  Intakegesprek en vervolgsessies: 80 euro (45-60 minuten).
  Relatietherapie: 55 euro per persoon (45-60 minuten).

  Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 • Investering in jezelf

  Wanneer je, in samenspraak met Praktijk InMens, aansluitend besluit te starten met een traject van therapie, volgt een intakegesprek. In dit intakegesprek bepaal je, in overleg, hoe je jouw hulpvraag samen met de therapeut gaat onderzoeken en zal er verder worden gekeken naar je hulpvraag. Een goede intake maakt het mogelijk om in een traject van therapeutische begeleiding effectief te werken. De gegevens die je verstrekt zullen daarbij vertrouwelijk worden behandeld.

 • Vergoeding zorgverzekeraar

  Veel zorgverzekeraars vergoeden therapie bij Praktijk InMens geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de polis die je hebt afgesloten. Kijk op de website van de NFG voor meer informatie. Voor begeleiding door een psychosociaal therapeut (Praktijk InMens) is een doorverwijzing van de huisarts niet nodig. Je kunt rechtstreeks een afspraak maken. De factuur die je van mij ontvangt kun je nadien zelf indienen bij je zorgverzekeraar.

 • Afspraak afzeggen

  Mocht je verhinderd zijn voor een afspraak, dan verzoek ik je vriendelijk dit ten minste 24 uur voor de afspraak te laten weten. Op die manier is het voor mij mogelijk een andere cliënt in te plannen. Indien binnen 24 uur de afspraak wordt afgezegd, ben ik genoodzaakt de kosten hiervan in rekening te brengen.

 • Registraties

  • Praktijk InMens is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67898165
  • W.J.C. Chang-Postel is als psychosociaal therapeut geregistreerd onder nummer 8827 bij beroepsvereniging NFG
  • Geregistreerd bij RBCZ onder nummer 190458R
  • Geregistreerd bij LV POH-GGZ onder nummer 1869
  • AGB code Praktijk InMens: 90066380
  • AGB code W.J.C. Chang-Postel: 90107177
 • AVG

  Algemeen
  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Bij Praktijk InMens kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om jou goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Uiteraard blijven de gesprekken die we voeren vertrouwelijk. Als zorgverlener ben ik gebonden aan strikte geheimhouding en is het besprokene binnen de consulten van mijn kant verzekerd van privacy.

  De plichten van Praktijk InMens
  Praktijk InMens is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening
   • voor doelmatig beheer en beleid
   • voor facturering
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden
  • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door jouw zorgverlener of via de website
  • Praktijk InMens en daarmee jouw zorgverlener heeft zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens
  • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
  • Praktijk InMens heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten conform de AVG met partijen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens
  • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Jouw dossier is het eigendom van Praktijk InMens en de bewaartermijn van deze gegevens is conform de wet- en regelgeving in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Praktijk InMens streeft er naar alleen gegevens te vragen, te bewaren en of te gebruiken die minimaal nodig zijn voor het optimaal zorg te kunnen verlenen.

  Jouw rechten als betrokkene

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden
  • Het recht op inzage en afschrift (tegen kostprijs) van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw (medische) gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier
  • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

  Je bent natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de volledigheid – en juistheid van de door jou verstrekte gegevens.

  Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden 
  Praktijk InMens en dus jouw zorgverlener heeft de verplichting vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van jouw persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke (en gerichte) toestemming nodig heeft. Je wordt bovendien vooraf geïnformeerd over welke informatie aan derden gecommuniceerd wordt en datzelfde geldt tevens voor het opvragen van informatie bij derden. In zeer uitzonderlijke situaties, zoals crisissituaties, kan het noodzakelijk zijn hiervan af te wijken; ook in die situaties kun je vanzelfsprekend rekenen op de grootst mogelijke zorgvuldigheid van handelen.

  Website
  Deze website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt. Er wordt geen gebruik gemaakt van tracking cookies en/of andere tracking mogelijkheden waarbij uw persoonsgegevens worden verzameld.

  Tot slot
  Bovenstaande beschrijving is een weergave in kort bestek van de voornaamste regelingen van de AVG. Deze beschrijvingen is afgeleid van het model ‘Praktijk InMens Privacyreglement – NFG hulpverlener’. Bij twijfel prevaleert dit modelreglement boven de bovenstaande beschrijvingen. Het document is hier in te zien.